Company: zhang yumin (yumin zhang)

Address: 21e room shenhua building 2018 jiabin road luohu disc. shenzhen guangdong 518000 CN
Phone: +86.75582375737
Fax: +86.75582375747
Email: zhuanyi013@bidns.com, vinihk@21cn.com

Most popular domain of this owner: