86.50.162.83

opinto-opas.xamk.fi - Opinto-opas

asiointi.xamk.fi - Haka — WAYF

lukkarikone.xamk.fi - Lukkarikone 4

Sites previously hosted on this IP:

koulutushaku.xamk.fi - Study search