3.7.142.126

myapp.homesfy.in - Homesfy Platform

keys.mymagnet.io - Magnet Keys

app.mymagnet.io - Homesfy Platform