Company: Cong ty Co phan Cong nghe Biotech Viet Nam

Address: Lau 5, toa nha DTC, 99A1 Cong Hoa, phuong 4, quan Tan Binh HCM HCM 700000 VN
Phone: +84.839487513
Fax: +84.283868888
Email: nguyentrinhdieman@gmail.com

5 most popular domains of this owner:

  biotechvietnam.org - Vi sinh xử lý nước thải - Biotech Việt Nam

  Keywords: Aquaclean, bio, biotech, microbelift, biosun, bioclean, Xử lý nước thải, vi sinh xử lý nước thải, vi sinh xử lý mùi hôi, thuốc thủ...

  blueplanetasia.org - Blue planet asia: Home

  Keywords: vi sinh xử lý nước thải

  biotech-agri.org - porkbun.com | parked domain

  biotech-aqua.org - biotech-aqua.org -

  biotechvietnam.net - BIOTECH VIET NAM

  Keywords: BIOTECH VIET NAM