212.95.152.194

Sites previously hosted on this IP:

ircme.ir - سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم کـل کشــور

Daily visitors: 5 341

Keywords: آموزش, وزارت بهداشت, دانشگاه شهید بهشتی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, نظام پزشکی, سازمان نظام پزشکی, مجوز, آموزش مداوم پزشکی, مرکز آ...

ircmelms.ir - آموزش مجازی جامعه پزشکی کـل کشــور

Daily visitors: 534

Keywords: مرکز آموزش مداوم, سامانه آموزش مداوم, آموزش مداوم اصفهان, سامانه جامع آموزش مداوم, آموزش مجازی پزشکان, دانشکده علوم پزشکی بهبهان

esfahan.ircmelms.ir - آموزش مجازی جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Keywords: آموزش مجازی پزشکان

mashhad.ircmelms.ir - آموزش مجازی جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Keywords: آموزش مجازی پزشکان

kordestan.ircme.ir - سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کردستان

Keywords: آموزش, وزارت بهداشت, مجوز, آموزش مداوم پزشکی, مرکز آموزش مداوم, برنامه حضوری, برنامه غیر حضوری, برنامه خودآموز, فعالیت های آموزشی ...

zanjan.ircme.ir - سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان

Keywords: آموزش, وزارت بهداشت, مجوز, آموزش مداوم پزشکی, مرکز آموزش مداوم, برنامه حضوری, برنامه غیر حضوری, برنامه خودآموز, فعالیت های آموزشی ...

qazvin.ircme.ir - سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Keywords: آموزش, وزارت بهداشت, مجوز, آموزش مداوم پزشکی, مرکز آموزش مداوم, برنامه حضوری, برنامه غیر حضوری, برنامه خودآموز, فعالیت های آموزشی ...

esfahan.ircme.ir - سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Keywords: آموزش, وزارت بهداشت, مجوز, آموزش مداوم پزشکی, مرکز آموزش مداوم, برنامه حضوری, برنامه غیر حضوری, برنامه خودآموز, فعالیت های آموزشی ...

gilan.ircme.ir - سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Keywords: آموزش, وزارت بهداشت, مجوز, آموزش مداوم پزشکی, مرکز آموزش مداوم, برنامه حضوری, برنامه غیر حضوری, برنامه خودآموز, فعالیت های آموزشی ...

ahvaz.ircme.ir - سـامـانه جـامع آمـوزش مـداوم مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Keywords: آموزش, وزارت بهداشت, مجوز, آموزش مداوم پزشکی, مرکز آموزش مداوم, برنامه حضوری, برنامه غیر حضوری, برنامه خودآموز, فعالیت های آموزشی ...